Klimaatrobuust voedsellandschap

De landbouwsector wordt sterk beïnvloed door de klimaatverandering, zowel door de directe gevolgen als droogte en wateroverlast, als de daarmee verbonden economische en maatschappelijke verschuivingen. Een landbouwlandschap dat investeert in een klimaatvriendelijke aanpak wint aan veerkracht.Delen
© Merksplas
Fauna-akker

Naar een gedragen landbouwondernemerschap

Regelgeving, de klimaatverandering en maatschappelijke verwachtingen maken het uitdagender dan ooit voor land- en tuinbouwers om te ondernemen. 

Ze moeten hun bedrijfsvoering zo aanpassen dat hun operationele werking zo klimaat- en milieuneutraal mogelijk verloopt, toch winstgevend blijft, en hen ook nog genoeg ruimte geeft om als mens gelukkig in het leven te staan. 

Naar een klimaatbestendiger landschap

Natuur en landbouw zijn met elkaar verweven in onze contreien:

  • de agrarische landschappen, buiten de natuurgebieden herbergen een belangrijke soortenrijkdom aan akker- en weidevogels.
  • een groenblauw netwerk langsde landbouwpercelen verbindt natuurkernen met elkaar. 
  • insecten in de graslanden zijn bulkvoedsel voor vele vleermuissoorten.

Deze verwevenheid is vaak het decor voor spanningen tussen natuur en landbouw, terwijl het net kansen biedt om de landbouw in het landschap klimaatrobuuster en duurzamer te maken.

  • Landschapslinten kunnen als waterbuffer dienen langs de percelen, akkererosie voorkomen, zowel boven als ondergronds koolstof opslaan.
  • Het beheer en de valorisatie van houtkanten kan bijdragen aan lokale landbouwverbreding.
  • Op de percelen zelf kunnen specifieke teelten, een doordacht maai-, graas – en mestbeleid bijdragen een veerkrachtige landbouwproductie. 

Nood aan een gebiedsgerichte intergemeentelijke aanpak

De uitdagingen vragen om een gebiedsgerichte en intergemeentelijke aanpak en een coalitie van actoren die samenwerken. Op die manier ontstaat er voldoende schaalgrootte en kunnen actoren, beleid, lopende processen en beschikbare instrumenten meer en beter op elkaar afgestemd worden.  

Het opbouwen van deze gebiedsgerichte intergemeentelijke aanpak en samenwerking is het doel van dit project.

 

Provincie Antwerpen
© Provincie Antwerpen