Natuurprojecten

Natura 2000 projecten

Het Natura 2000-netwerk is een Europees initiatief om waardevolle planten, dieren en hun leefgebieden te beschermen en te herstellen. Of in het kort: de natuur weer in topconditie brengen.Delen

Over

Het Natura 2000-netwerk is een Europees initiatief om waardevolle planten, dieren en hun leefgebieden te beschermen en te herstellen. Om dit netwerk in de Antwerpse Kempen te realiseren, integreren we de Europese natuurdoelen zoveel mogelijk in onze reguliere werking. Hiervoor zijn extra financiële middelen nodig. Dankzij onze samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap voor Natuur en Bos, kunnen we samen met particuliere eigenaars en lokale besturen werken aan de realisatie van Natura 2000-natuurdoelen.

Eigenaars, verenigingen en gemeenten die zelf de handen uit de mouwen willen steken, kunnen rekenen op onze hulp en advies. Als je eigendom binnen een Speciale Beschermingszone (SBZ) valt, kan je mogelijk rekenen op een subsidie van de Vlaamse Overheid.

 

 • Grote Neerheide (Herentals)

In Herentals werken we aan de Grote Neerheide.Hier herstelden we droge en natte heidevegetaties en verschillende voedselarme vennen. Vervolgens ontstaat een mozaïeklandschap van bossen, vennen en open habitats in de heidesfeer.

Op termijn vormt zich hier een duurzame corridor voor minder mobiele (heide)soorten en ontstaat een kwalitatieve verbinding tussen natuurreservaten Olens Broek en Snepkesvijver.

 

 • Bremberg (Herentals/Kasterlee)

Dit gebied is ontoegankelijk voor bezoekers en is daardoor een broedgebied voor onder andere de boomleeuwerik, nachtzwaluw en levendbarende hagedis. Lokaal vindt men op de Bremberg goed ontwikkelde maar beperkte voorbeelden terug van duinzandvegetaties en droge heide. Beide habitattypes worden sterk bedreigd door de voortschrijdende successie op het perceel en zullen hersteld worden door boomopslag te verwijderen en te plaggen. Op deze manier zal de Bremberg een belangrijke corridor vormen tussen de belangrijkste open habitats op de Kempense Heuvelrug. We gaan voor een afwisseling van open landduinvegetaties en droge heide met her en der enkele vliegdennen. Op termijn wordt dit alles omgeven door een structuurrijk eiken- berkenbos. 

 

 • Balderij (Kasterlee)

In dit project werden de boshabitats exotenvrij gemaakt en waar nodig omgevormd naar inheemse bosbestanden. Verder werden de drijftil- en oevervegetaties van de waterpartij vrijgezet zodat beschaduwing en accumulatie van bladafval deze kwetsbare habitats niet verder bedreigen.

 

 • La Bonne Esperance  (Turnhout)

In de voormalige cementsilo zijn werken uitgevoerd die moeten resulteren in gunstige overwinteringscondities voor verschillende vleermuissoorten. De overwinteringsplaats werd gerestaureerd om verder verval tegen te gaan en de locatie veilig te stellen voor de toekomst.

 

 • Postel (Mol)

We creëren een stapsteen/leefgebied voor de gladde slang door de dennenaanplant om te vormen tot een gevarieerde droge heide. Bestaande kleine, open plekken worden met elkaar verbonden tot één open plek. De dreef bevordert de ecologische connectiviteit in het landschap en op deze manier ontstaat een veilige doorgang door ons gefragmenteerd landschap voor tal van diersoorten.

 

 • De Zegge (Geel)

Recent startten we met dit nieuwe Blue Dealproject. Oorspronkelijk bestond de plek uit rietland, ontstaan door historische turfontginning. Door ontginning van het Geels Gebroekt in de jaren ’50 en het achterstallig beheer, begon het open water opnieuw te verlanden en uiteindelijk verdwenen de open watervegetaties onder een wilgenbroekbos.

In de strijd tegen verdroging werd in de centrale zone van De Zegge, samen met KMDA, de oorspronkelijke rietlandvegetatie over een oppervlakte van 4,8ha hersteld. Op deze manier werd het leefgebied van roerdomp (Botaurus stellaris) en bruine kiekendief (Circus aeruginosus) hersteld.

Partners        

 • Particuliere eigenaars
 • Gemeentebesturen
 • Provincie Antwerpen
 • Agentschap voor Natuur en Bos
 • Natuur- en landschapspartners

 

Met financiële steun van

Agentschap voor Natuur en Bos 

 

Contact

tom.snoeckx@rlkgn.be

 

Ontdek topnatuur in jouw buurt