Regionale landschappen testen “Regionale Houtkantencoördinator” uitDelen

 

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij gaan de regionale landschappen Kleine en Grote Nete, Haspengouw en Voeren en Zuid-Hageland de komende jaren aan de slag met een “regionale houtkantencoördinator”.

De regionale houtkantencoördinator is één van de 18 acties uit het Vlaamse Houtkantenplan. De houtkantencoördinator is iemand die concrete acties van A tot Z op de wereld zet: van visieontwikkeling tot aanplant en beheer van houtkanten in de brede zin van het woord: hagen, heggen, houtkanten, bomenrijen… het zijn allemaal ‘kleine landschapselementen’ waar ons landschap meer dan ooit behoefte aan heeft.

De houtkantencoördinator werkt op maat van de streek, speelt in op haar noden en gaat gebiedsgericht te werk. Zij/hij betrekt alle actoren in een gebied, werkt aan een gedragen visie en zorgt voor de uitvoering ervan. 

© Regionaal Landschap Zuid-Hageland: bloeiende houtkant in Linter

Zo zorgen de regionale houtkantencoördinatoren ervoor dat er in heel Vlaanderen een klimaatrobuust en biodivers houtkantennetwerk komt én blijft!

De drie regionale landschappen die met een houtkantencoördinator aan de slag gaan, zullen deze functie uittesten, evalueren en verfijnen aan de hand van drie casussen. Want dat het een complexe taak is, staat buiten kijf. Er moet gewerkt worden op verschillende actiedomeinen (aanplant, behoud, beheer, valorisatie van beheerresten…). Er moet draagvlak zijn bij zowel lokale als bovenlokale actoren en over alle sectoren heen moeten de betrokkenen elkaar vinden: geen sinecure!

 

Wat staat er concreet te gebeuren?

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete werkt rond lokale valorisatie van houtsnippers in Ravels. Joke Maes neemt hier de rol van regionale houtkantencoördinator op zich. Meer info bij Joke.Maes@rlkgn.be.

Regionaal Landschap Zuid-Hageland maakt een gebiedsvisie op voor een gebied in Zoutleeuw met als doel om een actieplan ‘kleine landschapselementen’ uit te rollen. Voor meer informatie kan je terecht bij Maarten Vanderhallen: Maarten.Vanderhallen@rlzh.be.

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren legt de focus in het landschapspark ‘Hart van Haspengouw’ en zal met een inventarisatie, aanplanten en onderhoudsplan van hagen en houtkanten langs wandelwegen het landschap nog aantrekkelijker en toegankelijker maken voor mens en natuur. Meer info? Contacteer Tine Rijvers en Frederik Santermans: tine.rijvers@rlhv.be en frederik.santermans@rlhv.be 

 

De drie regionale houtkantencoördinatoren gaan aan de slag met hun casussen. Ze brengen alle stakeholders in kaart, maken een analyse van de noden van het gebied en werken een plan van aanpak uit om hun respectievelijke concrete doelen te bereiken.

Vooropgestelde projectresultaten zijn:

  • Een analyse - inclusief beleidsaanbevelingen - van hoe een regionale houtkantencoördinator zijn/haar functie kan uitoefenen, welke instrumenten, hoeveel tijd en andere middelen hiervoor nodig zijn.
  • Concrete realisaties per casus
  • En uiteraard: de aanplant van een aantal houtkanten!

Het volledige houtkantenplan kan je hier ontdekken: 

naar het houtkantenplan
© Regionaal Landschap Zuid-Hageland: aanplant langs een recreatief pad
© Regionaal Landschap Zuid-Hageland: bloeiende meidoornhaag in Zoutleeuw